عکاس خونه/ ارسالی از آ̅̅̅̅ر̅̅̅̅م̅̅̅̅ی̅̅̅̅ت̅̅̅̅ا̅̅
شام ما. کوبیده
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."