آخرین خبر/ کباب کوبیده یونانی با طعمی بی نظیر که باید حتما بپزید.
منبع: کانال آشپزباشی