آخرین خبر/ جوجه کباب را آبدار و طعم دار به سیخ بکشید.
منبع: کانال آشپزخانه فریبا