آخرین خبر/ طرز تهیه آبدوغ خیار.

* برگرفته از آشپزخانه فریبا.