آخرین خبر/ فن پخت کله گیپا و پلو توکی به عنوان غذای سنتی بافق یزد در فهرست آثار ملی ثبت شد.