آخرین خبر/ ساندویچ مرغ و قارچ پنیری به سبک بازاری در منزل.

* برگرفته از آشپزخانه فریبا.