عکاس خونه/ ارسالی از عاشق سید علی
حجاب برتر من!!!!!تــــوروحَــــــم رآ مـــی آرایـــینــــه تَن ِ نَحیــــفَ و خــــاکی ام رآبر سرم که مـــــــی گُــذآرمترهــــآ می شوماز تمـــآم ِبنــــدهــآیاســــآرت ـ دُنـــیآوکنـــده می شومـاز این زَمـــینِ خـــــــآکیو سبُـــک مــی شوماز تمــــآم وابستگـــــی هــــآیِ تَـــنو اوج می گیـــرَمتــــــآ خُــــــــدآیی شُـــدن ...
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."