زن روز/لطفا بفرمایید آیا با نیت خیر و ازدواج می توان رابطه ای را شروع کرد و مدتی ادامه داد؟ اخیرا با دختر خانمی آشنا شدم که اظهار می کرد با چند آقا پسر رابطه دوستانه به قصد ازدواج دارد و هیچ کار نادرستی از ایشان سر نمی زند.
برای پاسخ به این سوال باید دانست که اصولا برقراری هر نوع رابطه ای میان زن و مرد نامحرم نباید غیرضروری باشد حتی روابط فامیلی. در مورد سوال مذکور نیز ممکن است آن دو نفر با هم ازدواج نکنند و نمی شود به امید این که شاید بخواهند با هم ازدواج کنند یک حکم شرعی را زیر پا بگذارند. رابطه با نامحرم به دلیل ازدیاد روابط در محیط های کاری مختلط، نوعی قبح شکنی شده است ولی از نظر شرع،جایز نیست.حتما دیده اید که بعضا همکاران آقا و خانم خیلی عادی و راحت با هم برخورد می کنند چون مدتی است که با هم آشنا هستند.حالا اگر نیت ازدوج را به این مطلب بیفزاییم نمی توان حکم به صحت رابطه داد. انسان به گونه ای است که در محاورات، انس پیدا می کند و صمیمیت ایجاد می شود. شرع اینگونه صمیمیت را مجاز نمی داند.
علاوه بر مساله فوق، در فقه در بحث خواستگاری داریم که اگر کسی خواستگار یک نفر باشد مکروه است همزمان با کس دیگری صحبتی به نیت ازدواج داشته باشد و این کار چه برای آقا و چه برای خانم این حکم را دارد.