جام نیوز/ ساعت مچی هنگامی که در دست چپ بسته می شود باتری آن مستقیماً روی نبض قرارمی گیرد وآن را درگیر خواهد کرد.
بررسی ها نشان می دهند دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعه روی سلامت زنان دریافتند ساعت های مچی بزرگ که اغلب سفت و محکم بسته می شوند باعث کاهش ضربان قلب خانم ها خواهند شد در نهایت باعث به وجود آمدن مشکلات و بیماری قلبی زیادی نیز خواهند شد.
گفتنی است ساعت مچی حتماً باید روی دست طوری قرار بگیرد که با نبض و محل اتصال رگ های پشت دست ارتباط نداشته باشد.
مدت زمان استفاده ازساعت برای زنان محدود است و هر 2 ساعت باید از دست باز شود اما برای مردان استفاده از آن محدودیتی ندارد زیرا پوست مردان ضخیم تر است و باتری ساعت نمی تواند تاثیری روی نبض آقایان داشته باشد.
نبض حرکت شریان ها را گویند، هر انقباض بطن چپ مقداری خون وارد آئورت می نماید که موجب انبساط آن می گردد. این انبساط مانند موجی در طول تمام شرائین انتشار می یابد زیرا بافت شرائین(و کلا همه عروق )ارتجاعی و کش می آید. برای اینکه عبور موج را حس کنیم بهتر است انگشت را روی شریانی بگذاریم که روی یک سطح استخوانی قرار گرفته باشد تا آنکه بالا و پائین آمدن جدار شریان به خوبی محسوس گردد این حرکت جدار شریان را نبض می نامند.
در افراد بالغ، سرعت طبیعی نبض عبارت از هفتادو دو ضربان در هر دقیقه است ، اما عواملی از قبیل سن و جنس و قامت و غیره در تعداد ضربانات نبض موثر می باشند. عواملی که باعث تغییر میدان نوسان نبض می گردد عبارتند از، نیروی انقباض بطن قلب ، حجم‌ خون و چگونگی فشار شریانی و پاره ای عوامل موضعی از قبیل قطر داخلی شریان و مسافتی که شریان را از قلب جدا می سازد ،در سرعت نبض (یعنی در تکرار ضربان های قلب)‌عواملی دخیل هستند که پاره ای از این عوامل تاثیر خود را در جهت واحدی اعمال می کنند و در نتیجه همسوو مقوی یکدیگر می باشند ، لکن پاره ای دیگر در جهت معکوس بوده و لذا اثرات عوامل دسته اول را تخفیف و تقلیل می بخشند.