تماشا/ کودک 14 ماهه ای که می تواند بخواند - خواندن امری است که انسان در سن 5 و 6 سالگی در مدرسه شروع به یادگیری می‌کند و اکثر کودکان دراین سن باخواندن آشنا می‌شوند، اماکودک 14 ماهه توانایی خواندن را دارد.