آسمونی/ برای شروع و ادامه هر کاری در زندگی نیاز به انگیزش است. انگیزش به دو دسته تقسیم می شود انگیزش درونی و انگیزش بیرونی. باید بدانید انگیزش درونی دست خود شماست و خودتان می توانید آن را ایجاد کنید و در موفقیتهای شما تأثیر بسیار زیادی دارد.
بعضی از کودکان گوشه گیر هستند و دچار افسردگی. یکی از علل اصلی آن اختلاف بین پدر و مادر و ترس از جدایی والدین این حالت را در کودک ایجاد می کند؛ باید بدانید این کودکان اعتماد به نفس فوق العاده ضعیفی دارند.
اگر می خواهید فرزندتان را تربیت کنید حتمأ باید الگوی مناسبی برای او باشید و در واقع باید از تربیت خودتان شروع کنید. به طور مثال: داد و فریاد نکنید، ناسزا نگوئید، توهین نکنید و امثال این کارها.
اگر تصمیم به آوردن فرزند دوم دارید باید خیلی حساب شده ( از نظر رفتاری ) با فرزند اولتان رفتار کنید یعنی نباید کاری کنید که حس حسادت در او برانگیخته شود؛ باید در مورد اینکه با ورود فرزند دوم جایگاهش حفظ می شود و از محبت شما کاسته نمی شود و فقط فرزند دوم تا زمانی که ناتوان در انجام امور خودش می باشد مجبور هستید بیشتر به خواسته های او توجه کنید؛ تمام این مطالب را به طور کامل برایش توضیح دهید و در انجام کارهای فرزند دوم از فرزند اولتان کمک بگیرید.