منودلیار/ داشتن بالکنی زیبا نیازی مهم برای زندگی شهری است، تا با داشتن ایوانی سبز بتوان مقداری از تنش ها و آلودگی های شهر را از نظر زیبایی و داشتن هوایی سالم تر احیاء کرد. با توجه به اینکه گل، گیاه، آب و نور از ارکان جدایی ناپذیر زندگی ما ایرانی ها در قدیم بوده است باید این فضا را هر چند کوچک، به حوض شوقی برای خانواده تبدیل کرد. در این تصاویر با ایده هایی جذاب آشنا شوید.