آخرین خبر/ مواد لازم:
جوش شیرین
سرکه سفید
آب داغ

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی