آخرین خبر/ اگر همسرتان بی جنبه است هرگز با او از این دست شوخی ها نکنید!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی