ایشومر/ رنگ سبز از تمام رنگ ها آرام تر است و حالتی از آرامش دنیوی و رضایت از خود دارد.
سبز رنگ بهار و رویش است ، رنگ امید و زندگی دوباره است.
رنگ سبز باعث کاهش استرس می شود.
کسانی که در فضای کاری سبز رنگ ، کار می کنند ، کمتر دچار دردهای دستگاه گوارش می شوند.
رنگ سبز فشار خون را کاهش می دهد. از نظر احساسی این رنگ بی خوابی را تسکین و خشم را کاهش می دهد.
از نظر فیزیکی رنگ سبز شخص را ترمیم می کند و اعصاب را تسکین می دهد.
رنگ سبز از دیر باز نماد باروری و در قرن پانزدهم میلادی برای لباس عروس کاربرد داشته است.
سبزی که سردی و گرمی برابری داشته باشد رنگ تعقل ، تفکر و آرامش خردمندانه است.
آرامش خردمندانه به این لحاظ که از رنگ زرد با مفهوم هوش وخرد و آبی به مفهوم آرامش تشکیل شده است.
رنگ سبز با خط مایل همسان است.
رنگ رشد و نمو و حیات است.
سبز سیر یا یشمی ، سکوت عمیق یک جنگل انبوه را به یاد می آورد. شدیدترین تضاد را بار نگ قرمز دارد،
رنگی زندگی و خوبی است. هر چه آبی تر باشد درون گراتر است و احساس قوی تری دارد و هر چه زردتر
باشد منطقی ترو هیجان بیشتری دارد.
سبز تیره از دیدگاه روانشناسی ثبات قدم و استقامت را بیان می کند.
وقتی سبز به خاکستری کدر می شود، به سهولت احساس غم و تباهی پدید می آید. اگر به سوی سبز زرد
تمایل پیدا کند در ردیف زرد سبز قرار می گیرد و ما از دیدن آن جوانی و نیروی بهاری طبیعت را احساس می کنیم.
بهار یا صبح اوایل تابستان بدون زرد سبز و بدون امید و شادی برای میوه های تابستان غیر قابل تصور است.
زرد سبز می تواند به یاری نارنجی به منتهای فعالیت برسد ولی حالت غیر لطیف و عامیانه ای می گیرد.
زرد سبز نماد حسادت و بی تجربگی است.

اگر سبز به ابی گرایش پیدا کند بخش کعنوی آن تقویت می گردد. آبی منگنز ، قوی ترین آبی سبز است ودر تضاد با سبز و آبی ، رنگ آبی سبز پرخاش جویی و سخت و سردی دارد. سبز مایل به آبی ، بیان کننده ی پایداری ،ثبات ، ایستادگی در برابر تغییرات است. می خواهد در پیرامون تاثیر بگذارد و شناخته شود.سبز در برابر تضادها مقاومت می کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید