آخرین خبر/ از کودک بخواهید با توجه به الگو توپ ها را در لیوان ها قرار دهد. این بازی با هدف افزایش دقت صورت میگیرد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید