آخرین خبر/ صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل
شروع کنم.
****
با تبسم های گرمت صبح من آغاز شد

صبح آمد خنده ات جاریست ، لبخندت بخیر

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید