خراسان/ ارتباط کلامی غلط و جایگزین صحیح آن با کودک را در تصویر مشاهده کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید