آخرین خبر/ اینجا هم به یک کاغذ آ۴ نیاز دارید، می‌توانید رنگ کاغذتان را سبز انتخاب کنید تا طوطی شما شبیه طوطی‌های واقعی باشد. کاغذ را تبدیل به یک مربع کنید و آن را از قطرهای اصلی‌اش تا بزنید. کاغذ را از وسط اضلاع هم تا بزنید تا مطابق فیلم بتوانید یک مربع کوچکتر داشته باشید. یک گوشه مربع را به سمت داخل مربع تا بزنید. گوشه روبه‌روی آن را هم همینطور، تا یک لوزی شبیه بادبادک داشته باشید. بعد تاها را باز کنید تا دوباره همان مربع کوچک را داشته باشید. یک لوزی دیگر از پشت این مربع در بیاورید و مثل فیلم همینطور به لوزی ساختن ادامه دهید تا طوطی اوریگامی شما ساخته شود!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید