آخرین خبر/ این دختر چهار نفر را حریف است. این دختر 16 ساله استاد شمیرزنی است و می تواند همزمان با 4 نفر مبارزه کند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی