آخرین خبر/ هیچ قانونی برای بستن کوله اربعین وجود ندارد جز اینکه تا می توانید سبک راهی شوید و با توجه به مدل سفرتان وسایل ضروری را همراه داشته باشید.
این ویدئو پیشنهاداتی برای وسایل شخصی این سفر ارائه می کند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید