آخرین خبر/ أین دعا امروز بخوانید. بجای نقطه اسم بچه هاتون را بگذارید

سلام امروز روزی است که دعا درحق فرزندان به اجابت میرسد...

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِیم

*با این دعا فرزندانتون ،ان شاء الله در حفظ و مراقبت الله قرار خواهند گرفت.

بجای نقطه چین (( نامهای فرزندانتان را بگویید))

*بار الها تو….... را بدون اینکه من قدرت و توانایی داشته باشم به من داده ای پس .... را در پناه خودت بدون قدرت و توان من حفظ بفرما.*

*بار الها... را از هر بدی و شر و ضرری حفظ بفرما.*
*خداوندا ....را از مریضیها حفظ بفرما.*

*خداوندا آزمایش و امتحان من را در..... قرار مده.*

*بار الها ... را در آزمایشات پنهانی و آشکار موفق بفرما.*

*خداوندا ....را از بندگان صالح خودت قرار بده و ....را از نظر دین و عبادت و اخلاق از بهترین مردم و از نظر زندگی خوشبخت ترین مردم قرار بده*

*بار خدایا.... را با حلالت از حرامت بی نیاز بگردان و با فضل و بخشش خود از احتیاج به غیر تو بی نیازشان بگردان.*

*خداوندا همانطور که کتابت را تا قیامت حفاظت می کنی .....را از شیطان رانده شده محفوظ بدار .*

*بار الها دوستی با بهترین افراد و خصلتها ی پاک و توکل بر خودت را نصیب ... بفرما.

*بار الها تمامی مرضهای قلبی و بدنی را از ....دور بفرما و با قدرت و توان خودت مرا به نهایت آرزویم درباره .....نائل بگردان یا کریم یا منان.*

*بار الها مرا از احسان و نیکی .....در حیاتم برخوردار بفرما و با دعایشان بعد از مرگم مرا خوشحال بگردان.*

*(بار الها فرزندانم را ، تکه ای از قلبم را به تو سپرده ام در مکانی که از دیدگان من پنهان هستند اما از دیدگان تو پنهان نیستند ،پس آنها را با حفاظتی که لائق عظمتت می باشد حفظشان بفرما)

خدایا همّ و غم آن کسی که این پیام را برای من فرستاده است را برطرف بفرما و هر آنچه را که آرزو دارد نصیبش کن.*
آمین
*هر کس این دعا را دریافت کرد،به دوستان عزیزش هدیه کنه چون امروز روز دعا به فرزندان هست


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید