آخرین خبر/ آموزش ساخت کاردستی ساده در قرنطینه
خلق و تولید می تواند به حفظ آرامش روانی کمک کند. آموزش های ساده و همه فهم ما در کاشی دخترونه با این هدف منتشر می شود. شما میتوانید بعد از ساخت هر یک از پیشنهادات کاردستی و یا هنر دست؛ عکس آن را از طریق کاشی عکاسخونه برای ما بفرستید تا با توضیحات خودتان منتشر شود.