آخرین خبر/ انیمیشن ۶ دقیقه بسیار زیبا بند ناف نبرید، از خطر رها نشدن از نقطه امن زندگی می گوید.
نقطه ای در زندگی یک انسان هست که باید فاصله بگیرد از نقطه امنش و نمادین ترین امنیت یک مرد مادرش است
مرد یا زنی که بین احترام و سرسپردگی به خانواده اش نتواند تفکیک کند، به خانواده شخصی اش ضربه خواهد زد.
کودک باید دنیا را تجربه کند با والدینی که از دور مراقبش هستند و لازم است با ترسهایشان مواجه شوند
سر این کلیپ بسیاری از حسها را تحربه میکنیم، حتی خشم😔
والدینی که اجازه هیچ ناامنی به کودکشان نمیدهند، رشد او را مسدود میکنند
تجربه ای از مردان و زنانی دارید که تعادل بین خانواده خود و والدینشان را از دست داده اند؟

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید