آخرین خبر/ دقیقا وقتی که استعداد آدمیزاد شکوفا میشه!