آخرین خبر/ برای اینکه حظ کافی را ببرید با صدای بلند گوش کنید!