آخرین خبر/ این مدل دامن ها دل هر بانویی را می برند.