تصویر زندگی/ گرد بافی لیف چرخشی
رج 1 : در حلقه جادویی 12 پایه کوتاه ببافید. به پایه کوتاه اول بست بزنید.

نکته : می توانید به جای حلقه جادویی 6 زنجیره زده و با بست به زنجیره اول وصل کنید تا حلقه شود.

رج 2 : 5 زنجیره زده و 11 مرتبه (1 پایه بلند و دو زنجیره ببافید). به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 3 : 3 زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند و دو زنجیره ببافید.

11 مرتبه (دو پایه بلند در پایه رج قبل و دو زنجیره ببافید).

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 4 : 3 زنجیره زده، دو پایه بلند روی پایه بعدی و دو زنجیره ببافید.

11 مرتبه (یک پایه بلند بافته، دو پایه بلند در پایه بعدی و دو زنجیره ببافید).

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج 5 : 3 زنجیره زده، یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند روی پایه بعدی و دو زنجیره ببافید.

11 مرتبه (2 پایه بلند بافته، دو پایه بلند در پایه بعدی و دو زنجیره ببافید). به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

همانطور که می بینید بافت 12 قسمت شده، هر قسمت تعدادی پایه دارد که در آخرین پایه هر قسمت، دو پایه بافته می شود.

بین قسمتها هم 2 زنجیره است.

بافت را ادامه دهید تا به اندازه دلخواه برسید. در اینجا پایه بلندها 10 تا که شد شروع به بافت دسته کرده است.

آموزش بافت دسته لیف چرخشی
یک چهارم محیط دایره (تعداد پایه ها و زنجیره های رج آخر تقسیم بر 4) را برای بافت دسته نشانه بگذارید.

در اینجا ۳۰ پایه در نظر گرفته شده است.

برای بافت دسته، روی هر پایه را یک پایه بلند و روی دو زنجیره ها را 3 پایه بلند ببافید.

بافت دسته را تا ارتفاع دلخواه و به صورت رفت و برگشت ادامه دهید.

در اینجا حدود 12 سانت (10 رج) بافته شده است.

طرف دیگر لیف را هم به همین صورت ببافید.

دو طرف لیف را روی هم بگذارید و با بافت بهم وصل کنید.

برای اتصال می توانید از پایه کوتاه، پایه متوسط ، پایه بلند، بست و یا بافت دالبری شکل استفاده کنید.

بافت دالبری

نخ را به یکی از پایه ها وصل کنید، همین جا 6 پایه بلند ببافید. دو پایه را رها کرده و در سومی پایه کوتاه ببافید.

دو پایه را رها کرده ودر بعدی 6 پایه بلند ببافید.

این بافت را تا پایان کار، تکرار کنید.

نکته : دقت کنید که جای دست باید باز باشه و هر طرف را جداگانه حاشبه بافی کنید.