آخرین خبر/ کارتون گروه شب نقاب که از ابتدای سال در شبکه نهال پخش می شود این قسمت شهر یخی