آخرین خبر/ مامانه بهش میگه اینارو نخور بعدش میره
ببینید چه شکلی میشه ...