تاچستان/ بچه‌ها هر حرفی رو که از ما می‌شنون، تو دنیای کوچیک خودشون هزار جور تحلیل و تفسیرش می‌کنن.‌
‌جملاتی که تبدیل به باورهای محکمی در ذهن و قلب بچه‌ها شده و باعث کاهش اعتماد به نفسشون میشه.
‌میشه بصورت غیرمستقیم از طریق قصه‌ها و ترانه‌ها، اشتباهات بچه‌ها رو بهشون گوشزد کرد.‌