آخرین خبر/ دکوری و دیوارکوب های گل گلی برای جشن تولد بسازید.