آخرین خبر/ لباس های بلند علاوه براینکه به عنوان پوشش زنان مسلمان شهرت پیدا کرده؛ سلیقه برخی مدگرایان دنیا را نیز به خود جلب کرده