بهداشت نیوز/ مطالعه برگه حاوی اطلاعات دارو برای تمام داروها توصیه می شود. برخی از اطلاعات دارویی مخصوص شرکت تولیدکننده دارویی است و به شرایط خاص تولید و مواد نگهدارنده دارو برمی گردد که برای همان دارو که از سوی شرکتی دیگر تولید می شود، متفاوت است.
در این برگه به علائمی اشاره شده که در صورت بروز باید بسرعت به پزشک مراجعه کرد. هر بیمار باید عوارض جدی را بداند.
گاهی پزشکان و داروسازان این موارد را عنوان می کنند و گاهی باید با تصور این که این افراد فراموش کرده اند، برگه اطلاعات دارویی به دقت مطالعه شود.
عوارضی که مطرح می شود همیشه به معنای عوارض شایع نیست و بسیاری از بیماران با ترس از بروز چنین عوارضی، از مصرف دارو امتناع می کنند.
باید توجه داشت که پزشک معالج شما با در نظر گرفتن تمامی شرایط بیماری، وضع جسمی و عوارض به تجویز دارو اقدام کرده است و در صورتی که بیمار تمام شرایط فعلی و تاریخچه بیماری و داروهایش را بدرستی عنوان کرده باشد حتی داروی تجویزی بهترین برای وی است.

مشکل ناخوانا بودن نسخه پزشکان از یک طرف و اشتباهات نسخه پیچی از طرف دیگر عواملی است که می توانند مسبب بروز فاجعه شوند بنابراین در صورت امکان برای اطمینان از درستی داروهای دریافتی، آنها را برای بررسی مجدد به پزشک نشان بدهید.
همچنین تعداد داروهای تجویزی در نسخ باید عموما به گونه ای باشد که در اتمام دوره درمان، داروی اضافی در دسترس بیمار نباشد.

بهپو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید