آخرین خبر/ وقتی اجبار به خارج کردن مصدوم وجود دارد، وی را با رعایت مواردی که در ویدئو ذکر میشود خارج کنید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید