آخرین خبر/ روماتیسم یا آرتریت روماتوئید نوعی بیماری مربوط به سیستم ایمنی بدن میباشد که در آن بخش داخلی مفاصل دچار التهاب شده و به بافت های اطراف خود حمله می کند.
کارشناس برنامه طبیب در این رابطه توضیح می دهد.