آخرین خبر/ دکتر عبدالرحمان رستمیان روماتولوژیست در برنامه طبیب توضیح می دهد.