آخرین خبر/ دکتر نهیان مرادى متخصص جراح عمومى (چاقى و متابولیک) در برنامه طبیب توضیح می دهد.