همشهری/ موارد بستری مبتلایان بدحال و جوان افزایش یافته است و همه اینها یک زنگ خطر و هشداری جدی است.