آخرین خبر/ دکتر یارقلی متخصص طی سنتی در برنامه طبیب توضیح می دهد.