آخرین خبر/ دکتر یارقلی متخصص طب سنتی در برنامه طبیب توضیح می دهد.