آخرین خبر/ دکتر مسعود مردانی متخصص عفونی در برنامه طبیب توضیح می دهد.