آخرین خبر/ دکتر اسدالله مهدوی، جراح گوش و حلق و بینی در برنامه طبیب توضیح می دهد.