آخرین خبر/ ماجرای فروش قاچاقی آمپول‌هایی برای درمان کرونا در برنامه طبیب ببینید.