آخرین خبر/ کارشناس برنامه طبیب در مورد سرعت انتقال کرونا توضیح می دهد.