آخرین خبر/ دکتر بهرام مفید متخصص رادیوتراپى انکولوژى ، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در برنامه طبیب توضیح می دهد.