خراسان/ * ماست پرچرب، مناسب برای ماستمالیزاسیون موجود است. ماست بندی لاپوشیان
* گربه مردنی، مناسب برای کشتن دم حجله موجود است. بنیاد حمایت از بنیان خانواده
* زعمل کار نیاد اما زسخنرانی چرا؛ آموزش سجع، لف و نشر، بیان و بدیع، با تخفیف ویژه برای برخی مسئولان. آموزشگاه حرف تو حرف
* هنرپیشه مطلقه، فوتبالیست دو زنه، پایان سریال غیرمترقبه، خبرنویس خبرساز و سرچر آشنا به فیلترشکن نیازمندیم. هفته نامه زردنگار
دکتر برزو بیطرف (امید مهدی نژاد)/ برگرفته از «کتاب سوم»