خراسان/ * الهی اگر چه بهشت چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است.

* الهی اگر مرا در دوزخ کنی دعوی دار نیستم و اگر در بهشت کنی بی جمال تو خریدار نیستم.

* الهی چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی؟

* الهی روزگاری تو را می جستم خود را می یافتم، اکنون که خود را می جویم تو را یافتم.

* الهی بر عجز و بیچارگی خود گواهم و از لطف و عنایت تو آگاهم! خواست خواست تو است من چه خواهم؟

خواجه عبدا... انصاری