تيتر شهر/يک ساختمان نفسگير و ساده است که ترکيبي زيبا و شگفت را به نمايش گذاشته است. اين ساختمان پس از پيچش هاي مفهومي سير سعودي داشته و در ارتفاع هم زاويه پيدا کرده است.
مفهوم 37 (Concept 37)، يک ساختمان نفسگير و ساده است که ترکيبي زيبا و شگفت را به نمايش گذاشته است. اين ساختمان پس از پيچش هاي مفهومي سير سعودي داشته و در ارتفاع هم زاويه پيدا کرده است.

تمام تغييرات موجود در پوسته، نما و فرم مجموعه با توجه به ايده هاي طراح شکل گرفته است. طراح با به کار بردن چنين خطوطي خواسته تا احساس متناوب و تغيير و تناقض را با توجه به شکل و رنگ طرح خود در سايت ايجاد کند.
همچنين اين طرح جهت گرايش به معماري پايدار و خطوط موجود در طبيعت برنامه ريزي شده است. لنگرگاه سه بعدي زاويه دار، به صورتي شناور طراحي شده و بر اساس معماري آينده نگر طراحي شده است. بندرگاه و ساختمان ها در ترکيبي جالب و زيبا با سايت پروژه تلفيق شده اند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد