شکرستان تاریخ/ شخصی نزد خلیفه بغداد رفت که من پیغمبرم.
خلیفه گفت: معجزه تو چیست؟
گفت: هرچه اراده کنی.
گفت: تخم خربزه را در پیش من بکار که فی الفور سبز شود و گل کند و خربزه بندد و پخته گردد. (رسیده شود.)
گفت: مرا چهار روز مهلت ده.
گفت: مهلت نیست.
گفت: ای بی انصاف! خدای عزوجل را با وجود قدرت کامله اش چهار ماه مهلت می دهی تا خربزه می رساند و مرا چهار روز مهلت نمی دهی؟

علی صفی، لطائف الطوائف، ص 416.